» WEKING EGYESÜLET

 

A WeKing Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület 2007 áprilisában alakult meg egy baráti társaságból. Az egye­sü­let cél­ja a Rá­ba-men­ti ví­zi tu­riz­mus fej­lesz­té­se, ví­zi tú­rák és egyéb ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­se. Ezen te­vé­keny­sé­gek­be igyekszik mi­nél több em­bert be­vo­nni, akik­nek így le­he­tő­sé­gük nyí­lik a ví­zi tú­rá­zás él­mé­nyének és a Rá­ba ter­mé­szeti szép­sé­gei­nek megismerésére. Közben a résztvevőket természetvédelemre és a ví­zi kör­nye­zet megóvására nevelik.

 

Az egye­sü­let fen­ti cél­jai meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben:

• fo­lya­ma­to­san ví­zi tú­rá­kat szer­vez és ve­zet a Rá­bán,

• te­vé­ke­nyen köz­re­mű­kö­dik a „Ment­sük meg a Rá­bát” moz­ga­lom prog­ram­jai­ban és részt vesz an­nak ren­dez­vé­nyein

• részt vesz az au­gusz­tus 19-ei ha­jófel­vo­nu­lá­son, itt pro­pa­gál­ja az egye­sü­let te­vé­keny­sé­gét

• pá­lyá­za­ti esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel le­he­tő­sé­geit ki­ter­jesz­ti

• sa­ját tú­ra­nap­tárt ala­kít ki, amely éven­ként nép­sze­rű­sí­ti ren­dez­vé­nyeit, se­gí­ti a tag­to­bor­zást

• hon­la­pot mű­köd­tet, amely nép­sze­rű­sí­ti az egye­sü­le­tet, meg­könnyí­ti a szer­ve­zé­si felada­to­kat, il­let­ve do­ku­men­tál­ja
az egye­sü­let te­vé­keny­sé­gét

• kör­nye­zet- és ter­mé­szet­vé­del­mi felada­tok­ban te­vé­ke­nyen részt vesz, az ar­ra il­le­té­kes szer­vek­kel kap­cso­la­tot tart

• kul­tu­rá­lis prog­ra­mok, ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­sé­vel se­gít­sé­get kí­ván nyúj­ta­ni a sza­ba­di­dő hasznos el­töl­té­sé­re.

 

Az egye­sü­let pár­tok­ból füg­get­len, azok­tól anya­gi tá­mo­ga­tást nem kap (és el sem fo­gad), azok­nak anya­gi tá­mo­ga­tást nem nyújt, or­szág­gyű­lé­si és me­gyei ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tá­son je­löl­tet nem ál­lít és nem tá­mo­gat, párt­po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­get nem foly­tat.

 

Egyesületünk 2007 elején alapító tagja volt a Felső Rába Menti Turisztikai Régiónak. A kezdeményezést az a szándék hívta életre, hogy 17 Rába menti település össze tudja hangolni turisztikai fejlesztéseit, valamint egységesen tudjanak fellépni a folyót érintő környezet-, és természetvédelmi kérdésekben.

A régió településeihez csatlakoztak az ország különböző részein működő hajós egyesületek, melyek a településekkel közösen minden évben megtartják a már hagyományos Rába Napot, ahol egyeztetnek az aktuális feladatokról.

Az összefogást jól példázza az évek óta rendszeresen megrendezett Rába takarítás, amelyen egyesületünk tevékenyen közreműködik. A háromnapos rendezvényen az Alsószölnöktől Püspökmolnáriig terjedő Rába szakasz takarítását végezzük el.

 

A WeKing Egyesület által szervezett versenyek és rendezvények:

RábaLapátolás – kajak-kenu verseny Csörötnek és Csákánydoroszló között. A verseny része a Vízitúra Kupa országos versenysorozatnak. A versenyt a Kormorán Kenu Egyesülettel közösen szervezzük.

Kenus-Íjász Verseny – saját fejlesztésű verseny, amely kenus és íjász feladatokat tartalmaz.

Egy Ember Egy Ojibwa – Saját erőfelmérő és versenycsapat szervező megmérettetésünk.

Rába100 – teljesítménytúra – fejlesztés alatt

 

Egyesületünk 2012-ben a Duna-Régió Vízi turisztikai Szervezet tagegyesülete lett, majd 2014-ben a Magyar Kajak-Kenu Szövetségbe is belépett.

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI TAG (2):

Horváth Sándor (1948–2013)

Baumgartner Tibor (–2019)

 

» WEKING  TAGOK (81 fő)

 

TAGOK (21):

1. Horváth Attila – elnök

2. Bíró Tamás – alelnök

3. Imre András – alelnök

4. Várnai Szabolcs – gazd. vez.

5. Tóth Roland – FB elnök

6. Németh Zoltán – FB

7. Lillik Zoltán – FB

8. Horváth László – tag

9. Kovács Károly – tag

10. Horváth Miklós – tag

11. Bártfai Zsombor – tag

12. Németh Attila – tag

13. Burkon József – tag

14. Ködös Gábor – tag

15. Sánta Tamás – tag

16. Blazovits Zoltán – tag

17. Péter Zsolt – tag

18. Papp Krisztián – tag

19. Mihály Tamás – tag

20. Gyepes Krisztián

21. Mercs Árpád

IFJÚSÁGI TAGOZAT (29):

1. Bíró Berill

2. Bíró Botond

3. Horváth Benedek

4. Horváth Bendegúz

5. Horváth Gyöngyvér

6. Horváth Máté

7. Horváth Zénó

8. Horváth Zsombor

9. Imre Flóra

10. Imre Korina

11. Kiss Boldizsár

12. Ködös Krisztián

13. Ködös Boglárka

14. Lillik Jakab

15. Lillik Mátyás

16. Lillik Veronika

17. Mézes Máté

18. Nemes Bálint

19. Németh Lehel

20. Tóth Zoé Regina

21. Sánta Ádám

22. Sánta Dávid

23. Várnai Anna

24. Várnai Éva

25. Volner Bence

26. Mihály Máté

27. Mihály Ádám

28. Kovács Kornél

29. Kovács Patricia

TISZTELETBELI TAG (12):

1. Aipli Sándor

2. Muráti József

3. Bíró Balázs

4. Boros Lajos

5. Horváth Péter

6. Mézes Pál

7. Mézes Péter

8. Pásti Zsolt

9. Simon Tibor

10. Denke Sándor

11. Varga Béla

12. Horváth Márton

 

PÁRTOLÓ tag (19):

1. Balogh Beáta

2. Bíró Alíz

3. Ködösné Csejtei Mónika

4. Horváth Ágnes

5. Horváth Edina

6. Horváth Mártonné

7. Horváth Mónika

8. Nemesné Horváth Adrienn

9. Póczek Brigitta

10. Sántáné Tóth Andrea

11. Szabó Katalin

12. Szegedi Noémi

13. Varga Ágnes

14. Weinelt Tímea

15. Aipliné Tóth Ilona

16. Papp Kata

17. Németh Anita

18. Baumgartner Hajnalka

19. Varga Kata

Kontakt: +3620/333-5054 • hodzsi@weking.hu

WeKing Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület  |  ALAPÍTVA: 2007  |  Created by: hodzsi  |  Tel.: +3620/333-5054 | hodzsi@weking.hu