EVEZETT KILOMÉTEREK:

2007 ............. 2820 km

2008 ............. 3010 km

2009 ............. 3327 km

2010 ............. 4928 km

2011 ............. 5362 km

2012 ............. 5240 km

2013 ............. 4685 km

2014 ............. 9057 km

2015 ............11412 km

2016 ............10614 km

2017 ............11016 km

2018    07152 km

» WEKING EGYESÜLET

 

A WeKing Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület 2007 áprilisában alakult meg egy baráti társaságból. Az egye­sü­let cél­ja a Rá­ba-men­ti ví­zi tu­riz­mus fej­lesz­té­se, ví­zi tú­rák és egyéb ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­se. Ezen te­vé­keny­sé­gek­be igyekszik mi­nél több em­bert be­vo­nni, akik­nek így le­he­tő­sé­gük nyí­lik a ví­zi tú­rá­zás él­mé­nyének és a Rá­ba ter­mé­szeti szép­sé­gei­nek megismerésére. Közben a résztvevőket természetvédelemre és a ví­zi kör­nye­zet megóvására nevelik.

 

Az egye­sü­let fen­ti cél­jai meg­va­ló­sí­tá­sa ér­de­ké­ben:

• fo­lya­ma­to­san ví­zi tú­rá­kat szer­vez és ve­zet a Rá­bán,

• te­vé­ke­nyen köz­re­mű­kö­dik a „Ment­sük meg a Rá­bát” moz­ga­lom prog­ram­jai­ban és részt vesz an­nak ren­dez­vé­nyein

• részt vesz az au­gusz­tus 19-ei ha­jófel­vo­nu­lá­son, itt pro­pa­gál­ja az egye­sü­let te­vé­keny­sé­gét

• pá­lyá­za­ti esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel le­he­tő­sé­geit ki­ter­jesz­ti

• sa­ját tú­ra­nap­tárt ala­kít ki, amely éven­ként nép­sze­rű­sí­ti ren­dez­vé­nyeit, se­gí­ti a tag­to­bor­zást

• hon­la­pot mű­köd­tet, amely nép­sze­rű­sí­ti az egye­sü­le­tet, meg­könnyí­ti a szer­ve­zé­si felada­to­kat, il­let­ve do­ku­men­tál­ja
az egye­sü­let te­vé­keny­sé­gét

• kör­nye­zet- és ter­mé­szet­vé­del­mi felada­tok­ban te­vé­ke­nyen részt vesz, az ar­ra il­le­té­kes szer­vek­kel kap­cso­la­tot tart

• kul­tu­rá­lis prog­ra­mok, ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­sé­vel se­gít­sé­get kí­ván nyúj­ta­ni a sza­ba­di­dő hasznos el­töl­té­sé­re.

 

Az egye­sü­let pár­tok­ból füg­get­len, azok­tól anya­gi tá­mo­ga­tást nem kap (és el sem fo­gad), azok­nak anya­gi tá­mo­ga­tást nem nyújt, or­szág­gyű­lé­si és me­gyei ön­kor­mány­za­ti vá­lasz­tá­son je­löl­tet nem ál­lít és nem tá­mo­gat, párt­po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­get nem foly­tat.

 

Egyesületünk 2007 elején alapító tagja volt a Felső Rába Menti Turisztikai Régiónak. A kezdeményezést az a szándék hívta életre, hogy 17 Rába menti település össze tudja hangolni turisztikai fejlesztéseit, valamint egységesen tudjanak fellépni a folyót érintő környezet-, és természetvédelmi kérdésekben.

A régió településeihez csatlakoztak az ország különböző részein működő hajós egyesületek, melyek a településekkel közösen minden évben megtartják a már hagyományos Rába Napot, ahol egyeztetnek az aktuális feladatokról.

Az összefogást jól példázza az évek óta rendszeresen megrendezett Rába takarítás, amelyen egyesületünk tevékenyen közreműködik. A háromnapos rendezvényen az Alsószölnöktől Püspökmolnáriig terjedő Rába szakasz takarítását végezzük el.

 

A WeKing Egyesület által szervezett versenyek és rendezvények:

RábaLapátolás – kajak-kenu verseny Csörötnek és Csákánydoroszló között. A verseny része a Vízitúra Kupa országos versenysorozatnak. A versenyt a Kormorán Kenu Egyesülettel közösen szervezzük.

Kenus-Íjász Verseny – saját fejlesztésű verseny, amely kenus és íjász feladatokat tartalmaz.

Egy Ember Egy Ojibwa – Saját erőfelmérő és versenycsapat szervező megmérettetésünk.

Rába100 – teljesítménytúra – fejlesztés alatt

 

Egyesületünk 2012-ben a Duna-Régió Vízi turisztikai Szervezet tagegyesülete lett, majd 2014-ben a Magyar Kajak-Kenu Szövetségbe is belépett.

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI TAG (1):

Horváth Sándor (1948–2013)

 

» WEKING  TAGOK (72 fő)

 

TAGOK (19):

1. Horváth Attila – elnök

2. Bíró Tamás – alelnök

3. Imre András – gazd. vez.

4. Horváth László – tag

5. Tóth Roland – tag

6. Lillik Zoltán – tag

7. Várnai Szabolcs – tag

8. Horváth Márton – tag

9. Kovács Károly – tag

10. Horváth Miklós – tag

11. Bártfai Zsombor – tag

12. Németh Attila – tag

13. Németh Zoltán – tag

14. Burkon József – tag

15. Ködös Gábor – tag

16. Sánta Tamás – tag

17. Blazovits Zoltán – tag

18. Péter Zsolt – tag

19. Papp Krisztián – tag

IFJÚSÁGI TAGOZAT (25):

1. Bíró Berill

2. Bíró Botond

3. Horváth Benedek

4. Horváth Bendegúz

5.  Horváth Gyöngyvér

6. Horváth Máté

7. Horváth Zénó

8. Horváth Zsombor

9. Imre Flóra

10. Imre Korina

11. Kiss Boldizsár

12. Ködös Krisztián

13. Ködös Boglárka

14. Lillik Jakab

15. Lillik Mátyás

16. Lillik Veronika

17. Mézes Máté

18. Nemes Bálint

19. Németh Lehel

20. Tóth Zoé Regina

21. Sánta Ádám

22. Sánta Dávid

23. Várnai Anna

24. Várnai Éva

25. Volner Bence

TISZTELETBELI TAG (12):

1. Aipli Sándor

2. Muráti József

3. Bíró Balázs

4. Boros Lajos

5. Horváth Péter

6. Mézes Pál

7. Mézes Péter

8. Pásti Zsolt

9. Simon Tibor

10. Denke Sándor

11. Varga Béla

PÁRTOLÓ tag (16):

1. Balogh Beáta

2. Bíró Alíz

3. Ködösné Csejtei Mónika

4. Doktor Enikő

5. Horváth Ágnes

6. Horváth Edina

7. Horváth Mártonné

8. Horváth Mónika

9. Nemesné Horváth Adrienn

10. Póczek Brigitta

11. Sántáné Tóth Andrea

12. Szabó Katalin

13. Szegedi Noémi

14. Varga Ágnes

15. Weinelt Tímea

16. Aipliné Tóth Ilona

Kontakt: +3620/333-5054 • hodzsi@weking.hu

WeKing Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület  |  ALAPÍTVA: 2007  |  Created by: hodzsi  |  Tel.: +3620/333-5054 | hodzsi@weking.hu

Jelenlegi látogatók száma: